Projectes

Esborrar filtres

El parc d’habitatge protegit a la metròpoli de Barcelona: estoc existent i la seva evolució

2023

  Descarrega el document

Laboratori que mostra la situació de l’habitatge protegit a la demarcació de Barcelona, amb dades del 2021 del Servei d’Estudis i Documentació de la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya. El document fa una anàlisi de la situació actual i l’evolució dels habitatges protegits, així com una aproximació al marc normatiu vigent. Aquest laboratori
és una col·laboració amb l’Observatori DESC i s’ha elaborat dins el projecte “Right to housing, coherències i fons voltors a #Bcn: un pols per la Justícia Global urbana”.

Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona. 2021

2023

  Descarrega el document

Nou laboratori sobre la concentració de l’habitatge en lloguer l’any 2021, en el que s’analitza per primera vegada la situació del lloguer en l’àmbit geogràfic de la demarcació de Barcelona. Igual que en darreres edicions d’aquest laboratori, es realitza una àmplia anàlisi dels grans tenidors d’habitatge, segons la normativa catalana i l’estatal.

Estudi comparat de la regulació del lloguer a Berlín i París. Versió actualitzada 2022.

2023

  Descarrega el document

Darrera versió del Laboratori sobre la regulació del lloguer d’habitatges a Berlín i París. En aquesta es fa un repàs a la creació i evolució de les lleis en ambdues ciutats europees, així com de l’índex de preus de referència de lloguer. Informació que ja s’havia analitzat en la primera versió del laboratori, el 2018, i que ara s’actualitza amb els darrers canvis que s’han succeït en els últims mesos i/o anys.

Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona. Informe final

2023

  Descarrega el document

Informe final d’aquest laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. I en concret, quin ha estat l’impacte en l’evolució dels preus, del nombre de contractes de lloguer i del volum d’habitatges de lloguer. L’informe analitza la situació en el conjunt de la demarcació de Barcelona des del setembre del 2019 (un any abans de l’entrada en vigor de la llei) fins al març del 2022 (un any i mig després d’aquella entrada en vigor).

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Segon trimestre del 2022

2022

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el segon trimestre del 2022. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori se centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

L’habitatge a la metròpoli de Barcelona en el 2021. Entre la COVID-19 i la crisi inflacionista

2022

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Cinquè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de l’estat de l’habitatge durant el 2021, un any marcat pel final de la Covid-19 i l’arribada d’una potent crisi inflacionista. Ambdues situacions són el punt de partida per una anàlisi que es focalitza en tres temes: exclusió residencial -accés i permanència en l’habitatge i llançaments-, lloguer i compravenda. Tot prenent com a referència tres àmbits territorials: la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana i la demarcació.

Estructura i concentració de la propietat d’habitatges a Barcelona. Conjunt del parc i segment de lloguer 2021

2022

  Descarrega el document

Tercer laboratori sobre la concentració de la propietat, en el que es fa una anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges a Barcelona durant 2021. L’anàlisi es fa del parc total d’habitatges i del parc en lloguer. Fent especial menció als grans tenidors amb més de 10 (normativa estatal) i la seva representativitat en el parc.

Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona (versió ampliada)

2022

  Descarrega el document

Laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. I en concret, quin ha estat l’impacte en l’evolució dels preus, del nombre de contractes de lloguer i del volum d’habitatges de lloguer. L’informe analitza la situació en el conjunt de la demarcació de Barcelona des del setembre del 2019 (un any abans de l’entrada en vigor de la llei) fins al març del 2022 (un any i mig després d’aquella entrada en vigor).

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Primer trimestre del 2022

2022

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el primer trimestre del 2022. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori se centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona

2022

  Descarrega el document

Laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. I en concret, quin ha estat l’impacte en l’evolució dels preus, del nombre de contractes de lloguer i del volum d’habitatges de lloguer. L’informe analitza la situació en el conjunt de la demarcació de Barcelona des del setembre del 2019 (un any abans de l’entrada en vigor de la llei) fins al març del 2022 (un any i mig després d’aquella entrada en vigor).

 

Estratègies i potencial de rehabilitació. Estat físic i potencial de millora del parc d’habitatges de Barcelona

2022

  Descarrega el document

Laboratori que ofereix informació exhaustiva sobre l’estat físic i energètic del parc d’habitatges de la ciutat, la seva caracterització socioeconòmica i el seu potencial de millora amb rehabilitacions energètiques basades en estratègies passives (actuacions en l’envolupant) i actives (climatització i producció d’energia). L’objectiu de l’estudi ha estat construir una extensa base de dades geolocalitzades amb tota la informació disponible sobre el parc d’habitatges i el seu potencial de millora, i examinar la viabilitat d’optar a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació dels fons Next Generation EU.

‘State of Housing 2021’. Catalunya i Barcelona

2022

  Descarrega el document

L’estudi ‘State of Housing 2021. Catalunya i Barcelona’, publicat en col·laboració amb l’Observatori DESC, descriu la situació de Catalunya en temes d’habitatge dintre del marc europeu. Les dades situen Barcelona, Catalunya i l’àrea metropolitana per sota de la mitjana europea en habitatge de lloguer social. Aquesta quantitat escassa d’habitatges protegits es deu, en part, a la poca despesa en polítiques públiques d’habitatge: durant el període 2000-2019, a Espanya s’hi ha dedicat un 0,06% del PIB, molt lluny del 0,5% que s’hi ha destinat, de mitjana, a la Unió Europea.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Quart trimestre de 2021

2022

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el quart trimestre de 2021. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Característiques de la demanda d’habitatge a Catalunya. Enquesta 2021

2022

  Descarrega el document

Laboratori que analitza els resultats d’una enquesta realitzada a persones que busquen activament un habitatge principal a Catalunya i consulten les ofertes dels portals immobiliaris. Elaborat en col·laboració amb el grup Adevinta, titular dels portals habitaclia i Fotocasa. Dona continuïtat a l’estudi publicat el 2020 sobre la demanda d’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona, com a part de l’enquesta ‘Habitant en confinament’.

Oferta i demanda d’habitatges de lloguer. Dades trimestrals. Tercer trimestre de 2021

2021

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el tercer trimestre de 2021. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Estratègies i potencial de rehabilitació. La rehabilitació i el model urbà. Context europeu

2021

  Descarrega el document

‘Estratègies i potencial de rehabilitació’ és un estudi sobre la situació actual i les tendències de la ciutat de Barcelona en quant a rehabilitació d’habitatges i edificis. En aquesta primera entrega, ‘Context europeu’, es presenta un breu marc conceptual a escala internacional (principalment europea) per a donar context i situar el present document dins del debat urbà europeu actual i s’inclou un breu estudi de casos que combinen rehabilitació i generació d’habitatge nou a Europa.

Oferta i demanda d’habitatges de lloguer. Dades trimestrals. Segon trimestre de 2021

2021

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el segon trimestre de 2021. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

L’impacte de la COVID-19 en el sistema residencial de la metròpoli de Barcelona. 2020

2021

  Descarrega el document   Descarrega la presentació   Descarrega la nota de premsa

Quart informe anual elaborat per l’O-HB, on s’analitza l’estat de l’habitatge durant el 2020, amb focus en els efectes de la pandèmia de la COVID-19. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors dels informes anteriors i la incorporació de nous, resultat de la pandèmia. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

Oferta i demanda d’habitatges de lloguer. Dades mensuals de portals immobiliaris. Desembre 2020

2020

  Descarrega el document   Descarrega l'annex estadístic

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità de gener a desembre de 2020 (plena afectació de la pandèmia de la COVID-19), mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Enquesta ‘Habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat

2020

  Descarrega el document

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB durant el confinament decretat per la COVID-19. Mostra resultats sobre l’afectació d’aquest confinament en les condicions d’habitabilitat dels habitatges, analitzant en detall les carències detectades abans i després. Així com el grau d’afectació d’aquestes carències segons l’àmbit territorial, la tinença,…

Enquesta ‘Habitant en confinament’. La demanda d’habitatge a l’àrea metropolitana

2020

  Descarrega el document

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB durant el confinament decretat per la COVID-19. Mostra resultats sobre l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la demanda d’habitatge, analitza la demanda activa i la demanda latent d’habitatge i examina les característiques de la demanda activa, així com les seves necessitats i preferències després del confinament.

Oferta i demanda d’habitatges de lloguer. Dades mensuals de portals immobiliaris. Octubre 2020

2020

  Descarrega el document

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità de gener a octubre de 2020 (plena afectació de la pandèmia de la COVID-19), mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya

2020

  Descarrega el document

Laboratori sobre la concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya fins a maig de 2020. En el que es pot trobar informació sobre tres àmbits geogràfics: Catalunya, Barcelona i Catalunya sense Barcelona. A més, es fa especial menció als grans propietaris de més de 15 habitatges i els de més de 10.

Estructura i concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat de Barcelona

2020

  Descarrega el document

Segon laboratori sobre la concentració de la propietat, en el que es fa una anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges a Barcelona fins a maig de 2020. I, a més, s’incorpora l’anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges en lloguer. En ambdós casos, parc d’habitatges en propietat i de propietat en lloguer, es fa especial menció als grans propietaris de més de 15 habitatges i els de més de 10.

Enquesta ‘Habitant en confinament’. Negociació de les hipoteques i els lloguers

2020

  Descarrega el document

Primers resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB durant el confinament decretat per la COVID-19. Aquests resultats mostren l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la situació econòmica de les llars i com ha incidit en la necessitat de negociar les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…).

Oferta i demanda d’habitatges de lloguer. Dades mensuals de portals immobiliaris. Juliol 2020

2020

  Descarrega el document

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità de gener a juliol de 2020 (plena afectació de la pandèmia de la COVID-19), mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. És objectiu de l’O-HB oferir aquesta nova línia de recerca de forma periòdica.

Comparatiu de mesures de lloguer durant la COVID-19 a Espanya, Alemanya i França

2020

  Descarrega el document

Comparatiu de les principals mesures de lloguer posades en marxa a Espanya, Alemanya i França durant la crisi de la COVID-19. Aquest laboratori analitza en profunditat quatre àmbits: els procediments de desnonament o llançament, la finalització del contracte de lloguer, les mesures d’ajornament del pagament del lloguer i les ajudes al pagament.

L’habitatge a la metròpolis de Barcelona

2019

  Descarrega el document

Aquest és el tercer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2019. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors dels informes anteriors i la incorporació de nous. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

Envelliment i habitatge. Perspectives de futur a l’àmbit metropolità

2019

  Descarrega el document

Aquest laboratori mostra les perspectives de futur, en l’àmbit metropolità, de la dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans, posant el punt de mira en l’any 2038. Analitza en profunditat quatre de les dimensions més destacades de l’àmbit de l’envelliment: la fragilitat familiar, la inestabilitat de la tinença, el sobreesforç econòmic i els problemes de mobilitat.

L’oferta i la demanda de lloguer a l’àrea metropolitana de Barcelona

2019

  Descarrega el document

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la seva àrea metropolitana mitjançant les fiances dipositades a l’Incasòl sobre els contractes de lloguer i les dades d’oferta i demanda del portal immobiliari d’habitaclia cedides gràcies a un conveni de col·laboració signat amb aquest portal i Fotocasa. El resultat és una anàlisi del volum i els preus mitjans de l’oferta i la demanda de lloguer per territori de 2017 a 2018.

Estructura i concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat de Barcelona

2018

  Descarrega el document

Primer laboratori sobre la concentració de la propietat, en el que es fa una anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges a Barcelona el 2018, mitjançant l’estudi en profunditat de l’estructura de la propietat i la distribució dels diferents tipus de contribuents; així com el grau de concentració de la propietat i l’evolució d’aquest factor.

Estudi comparat de la regulació del lloguer a Berlín i París

2018

  Descarrega el document

Estudi que recull les mesures de regulació dels lloguers del mercat privat en algunes ciutats europees, tals com Berlín o París. Amb l’objectiu d’analitzar el marc normatiu en les que s’inscriuen i la seva implantació en l’àmbit local; així com recollir informació sobre la construcció dels indicadors associats a aquestes mesures: els índex de preus de referència de lloguer.

L’habitatge a la metròpolis de Barcelona

2018

  Descarrega el document

Segon informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2018. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors de l’informe anterior (necessitats d’habitatge, l’estat del parc, la dinàmica de l’edificació residencial, les operacions de compravenda i nous contractes de lloguer, els problemes de permanència i accés i les polítiques) i en la incorporació de nous. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

L’habitatge a la metròpolis de Barcelona

2017

  Descarrega el document

Primer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2016. S’analitzen les principals tendències d’habitatge a partir del sistema d’indicadors de l’O-HB, prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació. Així mateix, en alguns indicadors s’aprofundeix en el detall dels districtes i barris de Barcelona. Els principals indicadors analitzats són les necessitats d’habitatge de la població, l’estat del parc, la dinàmica de l’edificació residencial, les operacions de compravenda i lloguer, els problemes de permanència i accés i les polítiques.