Projecte

Proyecto

Project

Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023

2024

Descripció

Descripción

Description

Aquest laboratori té per objectiu millorar el coneixement del mercat de lloguer a partir de la informació disponible en el Registre de fiances de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL); un registre administratiu que recull la informació dels contractes que efectivament s’acaben formalitzant.

En aquest treball es presenten sis indicadors per a la ciutat de Barcelona.

En primer lloc, l’evolució anual del nombre d’habitatges amb contracte vigent en el període comprés entre el 31 de desembre de 2009 i el 31 de desembre de 2023. En segon lloc, l’evolució anual dels nous contractes de lloguer que s’han signat i han dipositat fiança a l’INCASÒL en el període 2010-2023. En tercer lloc, l’evolució anual dels contractes de lloguer que s’han extingit i han retirat la fiança de l’INCASÒL. En quart lloc, l’evolució anual dels saldos entre les dues variables anteriors. En cinquè lloc, l’Índex de rotació, que relaciona els contractes extingits un any amb els habitatges amb contracte vigent l’any anterior. I, finalment, es calcula la vigència dels contractes signats des del 2009, tot atenent la legislació de l’any en el qual es van signar.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades