Projecte

Proyecto

Project

Estratègies i potencial de rehabilitació. Estat físic i potencial de millora del parc d’habitatges de Barcelona

2022

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que ofereix informació exhaustiva sobre l’estat físic i energètic del parc d’habitatges de la ciutat, la seva caracterització socioeconòmica i el seu potencial de millora amb rehabilitacions energètiques basades en estratègies passives (actuacions en l’envolupant) i actives (climatització i producció d’energia). L’objectiu de l’estudi ha estat construir una extensa base de dades geolocalitzades amb tota la informació disponible sobre el parc d’habitatges i el seu potencial de millora, i examinar la viabilitat d’optar a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació dels fons Next Generation EU.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades