Projecte

Proyecto

Project

L’impacte de la COVID-19 en el sistema residencial de la metròpoli de Barcelona. 2020

2021

Descripció

Descripción

Description

Quart informe anual elaborat per l’O-HB, on s’analitza l’estat de l’habitatge durant el 2020, amb focus en els efectes de la pandèmia de la COVID-19. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors dels informes anteriors i la incorporació de nous, resultat de la pandèmia. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades