Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona

2024

Descripció

Descripción

Description

Segona edició del laboratori d’estructura de la propietat a la demarcació de Barcelona, que té per objectiu aportar informació periòdica sobre el volum i la distribució de la propietat d’habitatges de lloguer a la província de Barcelona. L’estudi analitza la relació entre els propietaris i els habitatges arrendats segons el nombre d’habitatges en propietat i el tipus de propietari, a partir de l’explotació del Registre de fiances de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) a 01/01/2023.

Es mostren resultats tant pel conjunt de la demarcació, com pels seus subàmbits territorials (Barcelona, Resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, Subtotal de l’àrea metropolitana de Barcelona, Resta de la demarcació i Total de la demarcació).

A més del laboratori, hi ha un annex estadístic en format Excel on es poden descarregar totes les dades.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades